Từ khóa: Aquila

Facebook và tham vọng phát internet miễn phí toàn cầu

Facebook và tham vọng phát internet miễn phí toàn cầu

Báo News.zing đưa theo The Verge cho biết, hàng tháng trời, họ đã thử những buổi bay đầu tiên, cố gắng cho nó cất cánh an toàn, ổn định trong