Từ khóa: công nghệ sinh học

Phát triển công nghệ sinh học

Phát triển công nghệ sinh học

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, công nghiệp sinh học phải theo cơ chế thị trường. Đầu tư phát triển công nghiệp sinh học là một nhiệm